Badania

Projekt dotyczy jednocześnie trzech równoległych obszarów tematycznych: niepełnosprawności, stosunku pracodawców do ON, oraz nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych w aktywizacji ON (e-learning).

Badanie sondażowe zostanie przeprowadzone od maja 2010 do marca 2011 wśród losowo dobranej grupy 800 ON zamieszkałych na obszarach wiejskich w woj. lubelskim (dane GOPS, MOPS, organizacji pozarządowych). Dodatkowo badaniu poddamy 100 pracodawców, aby określić i zanalizować czynniki warunkujące ich decyzje o zatrudnianiu ON. W celu minimalizacji błędu szacunku wybór grupy reprezentatywnej dokonany zostanie przy pomocy metody losowo-warstwowej. Próby losowe-warstwowe dobierane są metodą losowania z bazy danych, ułożonych warstwowo ze względu na jakąś cechę (np. warstwą może być poziom wykształcenia, płeć). Respondenci losowani są oddzielnie z każdej warstwy.

W badaniach zostanie zastosowana metoda sondażu diagnostycznego (sposób gromadzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych oraz dynamice zjawisk społecznych, opiniach i poglądach wybranych zbiorowości, nasilaniu się i kierunkach rozw.określonych zjawisk). Materiał badawczy zebrany zostanie przy pomocy wzajemnie uzupełniających się technik i narzędzi badawczych: kwestionariuszy ankiety i wywiadu, obserwacji, analizy dokumentów. Wywiady i ankiety będą skategoryzowane, zawierające pytania zamknięte i otwarte, indywidualne, anonimowe, przeprowadzone przez przeszkolonych ankieterów. Dane z każdego badania będą przekazane w formie elektronicznej do osób przetwarzających dane (specjalista ds. obsługi informatycznej oraz specjalista ds.analizy statystycznej).

Innowacyjność projektu polegać będzie na próbie stworzenia modeli regionalnego przedsiębiorstwa zatrudniającego ON z terenów wiejskich oraz opracowaniu programów e-learningowych skierowanych do tej grupy społecznej, a mających na celu zwiększenie szans ON na lokalnym rynku pracy.

W oparciu o pozyskane dane przygotowany zostanie raport końcowy z badań wydany w postaci publikacji książkowej (jej elektroniczna wersja dostępna będzie na stronie www projektu). Prezentacja dorobku projektu w takiej formie umożliwi skuteczną promocję zarówno efektów proj., jak też będzie stanowić źródło wiedzy dla wszystkich zainteresowanych.

Doniesienia z badań