Cel projektu

Celem głównym projektu jest identyfikacja oraz charakterystyka czynników mających wpływ na podejmowanie aktywności zawodowej przez ON zamieszkałe na obszarach wiejskich Lubelszczyzny, poprzez wieloaspektową analizę uwarunkowań stanowiącą płaszczyznę do generowania innowacyjnych rozwiązań adekwatnych do potrzeb ON.

Celami szczegółowymi są:

1. Dokonanie charakterystyki społeczno-demograficznej ON;

2. Dokonanie analizy postaw społecznych w stosunku do ON;

3. Zbadanie roli organizacji i instytucji działających na rzecz ON w aktywizacji zawodowej badanej grupy;

4. 0kreślenie potrzeb ON związanych z przystosowaniem ich do zatrudnienia i trwałej integracji na rynku pracy ,a    także ocena zapotrzebowania na pracę tych osób;

5. Identyfikacja czynników determinujących decyzje ON o ich aktywności zawodowej;

6. Wyodrębnienie i charakterystyka istniejących barier utrudniających ON podejmowanie aktywności zawodowej;

7. 0pracowanie modelowych rozwiązań ukierunkowanych na aktywizację zawodową ON, wychodzącym na przeciw potrzebom    lokalnego rynku pracy;

8. Aktywizacja środowiska naukowo-badawczego do podejmowania kolejnych szczegółowych badań dotyczących ON;

9. Zbadanie możliwości zastosowania nowoczesnych technologii informacyjno komunikacyjnych w aktywizacji zawodowej    ON (e-learning).

Wyniki badań pozwolą na identyfikację głównych czynników warunkujących aktywizację zawodową ON zamieszkałych na obszarze Lubelszczyzny, określenie motywów podejmowania przez nie pracy, charakteru szkoleń i kursów zwiększających szansę na regionalnym rynku pracy oraz mobilność zawodową, opracowanie propozycji rozwiązań organizacyjno-legislacyjnych ułatwiających podejmowanie pracy przez ON, charakterystykę barier utrudniających lub uniemożliwiających aktywność zawodową ON.

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę przygotowania systemu diagnozowania i monitorowania sytuacji ON na lubelskim rynku pracy oraz przystąpienia do kompleksowej analizy zjawiska bierności zawodowej, a tym samym wykluczenia społecznego tych osób. Realizacja projektu umożliwi stworzenie wskaźników związanych z celami strategii województwa zorientowanymi na ograniczenie wykluczenia społecznego ON, które będą wykorzystywane do diagnozy sytuacji i przyczynią się do poprawy jakości planowania regionalnego.