O projekcie

     PSW im. Papieża JPII w Białej Podlaskiej od kilku lat intensywnie angażuje się w działania na rzecz osób niepełnosprawnych (dalej ON): bezpośrednio - poprzez projekty skierowane do ON np. w ramach programu PFRON „Partner" oraz pośrednio - poprzez organizację konferencji oraz badań, a także szkoleń dla otoczenia współpracującego z ON. Naturalną kontynuacją tych działań jest niniejszy projekt badawczy.

     Powszechnie uważa się, że niepełnosprawność jest jednym z gł. problemów społecznych krajów rozwiniętych. Lubelszczyzna jest regionem, w którym występuje największe natężenie zjawiska niepełnosprawności w Polsce. ON stanowią 18,6% ogółu ludności województwa (kraj 14,3%), w tym ok.60% ON mieszka na wsi. Według danych GUS zdecydowana większość ON (82%) to osoby bierne zawodowo, a tylko co 5-6 pracuje, bądź poszukuje pracy. Niepokojąca jest stopa bezrobocia ON w wieku produkcyjnym, szczególnie osób w wieku 25-49 lat zamieszkujących tereny wiejskie - wynosi ona 93,7%. Tak znaczący odsetek wynika z trudności w dostępie do rynku pracy, słabego przygotowania zawodowego i niskiego wykształcenia, a także marginalizacji społecznej. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się ON zamieszkujące obszary wiejskie. Liczebność i brak aktywności zawodowej, w tej grupie wymaga stworzenia strategii działania pozwalającej na zmianę istniejącego stanu. Dlatego problemem badawczym podjętym w projekcie jest określenie czynników społeczno-ekonomicznych wpływających na aktywność ekonomiczną ON.