Konferencja

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na

KONFERENCJĘ NAUKOWĄ:

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konferencja odbędzie się w dniach 7 i 8 listopada 2011r

w PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

 

Celem głównym konferencji jest identyfikacja oraz charakterystyka czynników mających wpływ na podejmowanie aktywności zawodowej przez osoby niepełnosprawne, poprzez wieloaspektową analizę uwarunkowań stanowiącą płaszczyznę do generowania innowacyjnych rozwiązań.

Praca posiada szczególne znaczenie w twórczym realizowaniu się człowieczeństwa, a brak pracy często odczuwany jest jako społeczna degradacja. Wiele osób niepełnosprawnych zostało zepchniętych na margines życia zawodowego dając pierwszeństwo zatrudnienia wykształconym i pełnosprawnym osobom. Według danych GUS zdecydowana większość osób niepełnosprawnych (82%) to osoby bierne zawodowo, a tylko co 5-6 pracuje, bądź poszukuje pracy. Niepokojąca jest stopa bezrobocia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, szczególnie osób w wieku 25-49 lat zamieszkujących tereny wiejskie - wynosi ona 93,7%.

PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej od kilku lat intensywnie angażuje się w działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez organizację konferencji oraz badań naukowych. Naturalną kontynuacją tych działań jest projekt badawczy „Determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich w województwie lubelskim”, współfinansowany przez UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przy współudziale WUP w Lublinie, którego uwieńczeniem będzie konferencja naukowa. W konferencji będzie uczestniczyć ponad czterdziestu prelegentów reprezentujących ośrodki naukowe z całej Polski, m.in. UMCS Lublin, KUL Lublin, Uniwersytet Rzeszowski, APS Warszawa, Uniwersytet w Białymstoku, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, UKSW w Warszawie, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Łódzki, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu oraz PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Mamy nadzieję, że dyskusje naukowe pomogą w identyfikacji głównych czynników warunkujących aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, określenia motywów podejmowania przez nich pracy, opracowania propozycji rozwiązań organizacyjno-legislacyjnych ułatwiających podejmowanie pracy przez osoby niepełnosprawne. W tematyce konferencji podejmować będziemy dyskusje w następujących obszarach:

  1. Bariery i bodźce w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
  2. Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich
  3. Integracja osób niepełnosprawnych na rynku pracy
  4. Edukacja zawodowa osób niepełnosprawnych
  5. Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych
  6. Rola instytucji i organizacji społecznych działających na rzecz osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
  7. 7. Technologie informacyjno-komunikacyjne a aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji. Otwarcie konferencji odbędzie się 7 listopada o godzinie 12.00 w budynku Rektoratu (sala 142R). Szczegółowy program konferencji można przeczytać na stronie www.dazon-lubelskie.pswbp.pl.

Z-ca kierownika Instytutu Socjologii

Dr Dorota Tomczyszyn

 

 PROGRAM KONFERNECJI